àñó äøøé øåàä çùáåï
054-5250055 àñó äøøé øåàä çùáåï - èìôåï
רואה חשבון (ראשי) > מאמרים > פתיחת תיק עצמאי :
שירותי רואה חשבון
-
-
-
-
-
-
-
-
10 סיבות לקחת רואה חשבון
אודות
מאמרים
-
-
-
-
-
-
-
צור קשר

פתיחת תיק עצמאי ברשויות המס השונות

 

פתיחת תיק של עסק חדש, ללא קשר לסיווג התיק: עוסק פטור, עוסק מורשה, שותפות או חברה בע"מ כרוכה במילוי טפסים והבאת אישורים שונים.

במאמר זה, אפרט את הטפסים והאישורים שיש למלא ולהביא לרשויות המס השונות באם מדובר בעוסק פטור או בעוסק מורשה.

 

חשוב להדגיש כי פתיחת תיק ברשויות המס השונות הינה חלק מהשירות שאני נותן בתור רואה חשבון ללקוחותיי. הדבר חוסך את כל הבירוקרטיה של המתנה בתורים, הגעה ללא כל הטפסים הנדרשים שמעכבת את פתיחת התיק ומצריכה מבעל העסק לבזבז עוד זמן יקר וכדומה.

 

 

פתיחת תיק עצמאי יש לבצע במשרדי מע"מ, במס הכנסה ובביטוח הלאומי.

 

פתיחת תיק במע"מ

 

יש לגשת למשרד המע"מ האזורי אליו משוייך העסק, לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית, עם המסמכים הבאים:

 

 1. טופס 821 - רישום לצורכי מס ערך מוסף.
 2. צילום תעודת זהות.
 3. צילום המחאה מבוטלת מחשבון עו"ש של העוסק.
 4. חוזה שכירות או חוזה רכישה.
 5. תעודה או רישיון עיסוק.

 

 

בתום קליטת הנתונים יימסר העתק של תעודת עוסק מורשה או עוסק פטור, אותו יש להציג בגלוי במקום העסק עד לקבלת התעודה המקורית.

 

 

פנקס מע"מ ישלח בדואר לעוסק המורשה שמעתה יצטרך לדווח על עסקאותיו אחת לחודש או אחת לחודשיים, תלוי במחזור העסקאות (נתון שמתעדכן על ידי מע"מ. נכון להיום מדובר במחזור שנתי של 1,500,000 ₪ שעד אליו יש לדווח אחת לחודשיים ומעל לסכום זה יש לדווח אחת לחודש).

 

 

 

באם המדובר בשותפות הרי שיש להביא:

 

1.      טופס 821 - רישום לצורכי מס ערך מוסף (יש למלא גם את סעיף ג').

2.      צילום תעודות זהות של כל אחד מהשותפים.

3.      חשבון בנק של השותפות.

4.      חוזה שכירות.

 

 

 

פתיחת תיק במס הכנסה

 

יש לדווח למס הכנסה על פתיחת העסק מייד עם פתיחתו ולגשת למשרדי מס הכנסה עם המסמכים הבאים:

 

 1. טופס 5329 - דו"ח פרטים והצהרה על מקורות הכנסה (פתיחת תיק עצמאי/ניכויים).
 2. צילום תעודת זהות.
 3. חוזה שכירות באם יש.

 

 

מבחינת מס הכנסה יש שני דברים עיקריים אותם יש להסדיר מבעוד מועד:

 

 1. אחוז המקדמות - מס הכנסה שולח פנקס מקדמות (חודשי או דו חודשי) כאשר אחוז המקדמות ממחזור העסקאות הוא נגזרת של הענף הכלכלי אליו שייך העסק. במידה ומדובר בעסק בהקמה, הדורש רכישת ציוד רב ואין צפי להכנסה שתעלה על הוצאות ההקמה, ניתן לבקש לבטל את המקדמות בשנת ההקמה. אם בסופו של דבר יתברר שהיה רווח (על פי הדו"ח השנתי), יתווספו לחבות המס ריבית והפרשי הצמדה.

 

 1. ניכוי במקור - מס הכנסה מחייב עסקים מסויימים  בניכוי מס במקור. קרי, על כל תקבול שהעסק אמור לקבל מלקוחותיו, ינוכה סכום מסוים, על פי אחוז הניכוי במקור שנקבע על ידי מס הכנסה, ויועבר למס הכנסה. ישנה אפשרות לבקש פטור מניכוי מס במקור כך שלא ינוכה שום סכום מהתקבולים של העסק.

 

 

באם העסק מעסיק עובדים יש למלא הנתונים בטופס 5329 בחלק המתאים (סעיף ג').

במקרה שכזה, העסק יקבל שני פנקסים מעצם היותו מעסיק בו ידווח על השכר המשולם לעובדים:

 

 1. פנקס ניכויים מביטוח לאומי.
 2. פנקס ניכויים ממס הכנסה.

 

 

 

פתיחת תיק בביטוח לאומי

 

יש לגשת לסניף ביטוח לאומי אליו משויכים עם טופס 6101 - דין וחשבון רב שנתי.

בטופס יש למלא את כל הפרטים האישיים כולל הכנסה צפויה מהעסק. על פי הערכת ההכנסה הצפויה מהעסק נקבעים שעורי דמי הביטוח הלאומי שישולמו במהלך השנה הראשונה של העסק, עד להגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה שעל פיו יעודכנו דמי הביטוח הלאומי בשנים הבאות. התשלום יבוצע מידי חודש באמצעות פנקס מקדמות מהביטוח הלאומי שישלח.

 

חשוב מאוד להיות מבוטחים בביטוח לאומי כעצמאים גם אם עובדים עדיין כשכירים, על מנת למנוע מצב לא נעים של פגיעת עבודה בזמן העבודה כעצמאים.נושאים מומלצים לקריאה:
פתיחת תיקים ברשויות המס - אני מסייע ללקוחות שלי בפתיחת תיקים במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. בתור רואה חשבון אני דואג להוצאת תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור.

הכנת דוחות שנתיים - אחת הפונקציות המרכזיות שממלא רואה חשבון הינה הכנת דוחות שנתיים לעצמאים, למנהלי חברות וליחידים החייבים בדיווח. כמו כן סיוע בעריכת הצהרות הון ללקוחות.

פתיחת תיק חברה - פתיחת תיק חברה ברשויות המס השונות מצריכה מילוי טפסים והבאת אישורים. במאמר זה תנתן רשימת הטפסים והאישורים שיש להביא והסברים להתנהלות השוטפת מול הרשויות.


בניית אתרים עיצוב אתרים