àñó äøøé øåàä çùáåï
054-5250055 àñó äøøé øåàä çùáåï - èìôåï
רואה חשבון (ראשי) > מאמרים > פתיחת תיק חברה :
שירותי רואה חשבון
-
-
-
-
-
-
-
-
10 סיבות לקחת רואה חשבון
אודות
מאמרים
-
-
-
-
-
-
-
צור קשר

פתיחת תיק חברה ברשויות המס השונות

 

פתיחת תיק של עסק חדש, ללא קשר לסיווג התיק: עוסק פטור, עוסק מורשה, שותפות או חברה בע"מ כרוכה במילוי טפסים והבאת אישורים שונים.

במאמר זה, אפרט את הטפסים והאישורים שיש למלא ולהביא לרשויות המס השונות באם הוחלט להתאגד כחברה בע"מ.

 

 

חשוב להדגיש כי פתיחת תיק ברשויות המס השונות הינה חלק מהשירות שאני נותן בתור רואה חשבון ללקוחותיי. הדבר חוסך את כל הבירוקרטיה של המתנה בתורים, הגעה ללא כל הטפסים הנדרשים שמעכבת את פתיחת התיק ומצריכה מבעל העסק לבזבז עוד זמן יקר וכדומה.

 

 

פתיחת תיק חברה יש לבצע במשרדי מע"מ ומס הכנסה. תיק הניכויים בביטוח לאומי ייפתח באופן אוטומטי מיד עם פתיחת התיק במס הכנסה.

 

פתיחת תיק במע"מ

 

יש לגשת למשרד המע"מ האזורי אליו משוייכת החברה, לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית, עם המסמכים הבאים:

 

 1. טופס 821 - רישום לצורכי מס ערך מוסף (כולל מילוי סעיף ג').
 2. תעודת התאגדות של החברה.
 3. אישור על ניהול חשבון בנק או צילום המחאה מבוטלת.
 4. חוזה שכירות או חוזה רכישה.
 5. תקנון החברה.
 6. פרוטוקול מורשי חתימה.
 7. חותמת של החברה.

 

 

 

בתום קליטת הנתונים יימסר העתק של תעודת עוסק מורשה אותו יש להציג בגלוי במקום העסק עד לקבלת התעודה המקורית.

 

 

מע"מ ישלח בדואר לחברה שמעתה תצטרך לדווח על עסקאותיה אחת לחודש או אחת לחודשיים, תלוי במחזור העסקאות (נתון שמתעדכן על ידי מע"מ. נכון להיום מדובר במחזור שנתי של 1,500,000 ₪ שעד אליו יש לדווח אחת לחודשיים ומעל לסכום זה יש לדווח אחת לחודש).

 

 

 

פתיחת תיק במס הכנסה

 

יש לדווח למס הכנסה על פתיחת העסק מייד עם פתיחתו ולגשת למשרדי מס הכנסה עם המסמכים הבאים:

 

 1. טופס 4436 - פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או בניכויים.
 2. תעודת התאגדות של החברה.
 3. תקנון החברה
 4. פרוטוקול מורשי חתימה.
 5. חוזה שכירות או חוזה רכישה.

 

 

מבחינת מס הכנסה יש שני דברים עיקריים אותם יש להסדיר מבעוד מועד:

 

 1. אחוז המקדמות - מס הכנסה שולח פנקס מקדמות (חודשי או דו חודשי) כאשר אחוז המקדמות ממחזור העסקאות הוא נגזרת של הענף הכלכלי אליו שייך העסק. במידה ומדובר בעסק בהקמה, הדורש רכישת ציוד רב ואין צפי להכנסה שתעלה על הוצאות ההקמה, ניתן לבקש לבטל את המקדמות בשנת ההקמה. אם בסופו של דבר יתברר שהיה רווח (על פי הדו"ח השנתי), יתווספו לחבות המס ריבית והפרשי הצמדה.

 

 1. ניכוי במקור - מס הכנסה מחייב עסקים מסויימים  בניכוי מס במקור. קרי, על כל תקבול שהעסק אמור לקבל מלקוחותיו, ינוכה סכום מסוים, על פי אחוז הניכוי במקור שנקבע על ידי מס הכנסה, ויועבר למס הכנסה. ישנה אפשרות לבקש פטור מניכוי מס במקור כך שלא ינוכה שום סכום מהתקבולים של העסק.

 

 

העסקת עובדים

 

באם החברה מעסיקה עובדים יש למלא הנתונים בטופס 4436 בחלק המתאים (סעיף ג').

במקרה שכזה, החברה תקבל שני פנקסים מעצם היותה מעסיקה בהם תדווח על השכר ששילמה לעובדיה:

 

 1. פנקס ניכויים מביטוח לאומי.
 2. פנקס ניכויים ממס הכנסה.

 

 

 

 

 נושאים מומלצים לקריאה:
10 סיבות לקחת רואה חשבון - 10 סיבות לקחת רואה חשבון

10 סיבות לקחת רואה חשבון - 10 סיבות לקחת רואה חשבון

הכנת דוחות שנתיים - אחת הפונקציות המרכזיות שממלא רואה חשבון הינה הכנת דוחות שנתיים לעצמאים, למנהלי חברות וליחידים החייבים בדיווח. כמו כן סיוע בעריכת הצהרות הון ללקוחות.


בניית אתרים בניית אתרים